...
Đinh Thị Hải, thôn Hương Thượng, xã Lộc yên Nông trại