...
Đinh Văn Anh, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại