...
Hán Duy Lam, thôn Trung Thượng, Xã Lộc Yên Nông trại