...
Nguyễn Đình Vận, Thôn Hương Yên, xã Lộc Yên Nông trại