...
Nguyễn Hồng Sâm, thôn Hương Giang, xã Lộc Yên Nông trại