...
Nguyễn Quang Hảo, thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên Nông trại