...
Nguyễn Thị Hồng Thân, thôn Hương Thượng Nông trại