...
Nguyễn Thị Hương, thôn Trung Thượng, xã Lộc Yên Nông trại