...
Nguyễn Thị Liêm, Thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên Nông trại