...
Nguyễn Thị Nhàn, thôn Trung Thượng, xã Lộc Yên Nông trại