...
Nguyễn Thị Xinh, thôn Hương Giang, xã Lộc yên Nông trại