...
Nguyễn Trọng Tạo, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại