...
Nguyễn Văn Phú, thôn Hưng Bình, xã Lộc yên Nông trại