...
Nguyễn Văn Thành, thôn hương thượng, xã Lộc yên Nông trại