...
Nguyễn Văn Thuận, thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên Nông trại