...
Nguyễn Văn Thực, thôn Hương Thượng, xã Lộc yên Nông trại