...
Phạm Sơn Lam, Thôn Hương Yên, xã Lộc Yên Nông trại