...
phan thị lài, thôn hương giang, xã lộc yên Nông trại