...
Trần Thị Hoài, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại