...
Trần Thị Hồng, thôn Hưng Bình, xã Lộc Yên Nông trại