...
Trần Thị Lan, Thôn Tân Đình, xã Lộc Yên Nông trại