Bản đồ

Bản đồ truy xuất nguồn gốc Bưởi Phúc Trạch tỉnh Hà Tĩnh
Số liệu tổng hợp cây bưởi
Tổng số xã Tổng diện tích Sản lượng dự
kiến 2021
19 2593 ha 21763 tấn
Huyện Hương Khê
Tổng diện tích
0
Tổng HTX / THT:
0
Hộ sản xuất:
0
Tổng sản phẩm:
0
Tổng nhật ký:
0
Tổng sản lượng:
0
Tổng cây:
0
* Số liệu đã được số hoá tới thời điểm hiện tại

Sản phẩm truy xuất tiêu biểu

Bưởi

HTX/THT: Chưa thuộc HTX-THT
VNC19143910